หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โพงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.โพงาม
 
 
"เทศบาลนำสมัย
 
โปร่งใส ใส่ใจประชาชน"
 
 
 
 
พันธกิจ
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตามศักยภาพของชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม

จัดให้มีการตั้งศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

จัดให้มีเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์

สนับสนุนและส่งเสริมการอบรมป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา และ จัดให้มีสวนสาธารณะ

จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีให้ถูกต้อง

จัดให้มีงบประมาณการส่งเสริมอาชีพ

จัดให้มีตลาดสินค้าพื้นเมือง

จัดให้มีการอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จัดให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีต,ลาดยาง ปรับปรุงถนนลูกรัง

จัดให้มีการก่อสร้างอาคารสถานที่ประกอบกิจกรรมของชุมชน

ขยายไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ส่งเสริมด้านโทรคมนาคม

จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค และเพื่อการเกษตร

จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพ

สนับสนุนส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งทุกระดับ

สนับสนุนและส่งเสริมการสรรหาบุคลากร
 
 
ยุทธศาสตร์ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

สร้างและบูรณะสาธารณูปโภคและประปา

สร้างและบูรณสาธารณูปการและไฟฟ้า
 
 
ยุทธศาสตร์ 2
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การประมง และปศุสัตว์ ให้เพียงพอและทั่วถึง

ให้ความรู้และพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าและการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ

พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยการท่องเที่ยว
 
 
ยุทธศาสตร์ 3
การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ
ต่อเนื่องและหลากหลาย

ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม

การจัดสวัสดิการทางสังคม และสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาการออกกำลังกาย
และการพักผ่อนของประชาชน

สนับสนุนกิจกรรมและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์ 4
การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ การเมือง
การปกครอง
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพ

จัดระบบการให้บริการประชาชน ระบบข้อมูลข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง ครบถ้วน
และเป็นธรรม

การส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และการเลือกตั้งทุกระดับ
 
 
ยุทธศาสตร์ 5
การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

สร้างจิตสำนึก ประชาสัมพันธ์ รณรงค์และการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเฝ้าระวังป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
 
ยุทธศาสตร์ 6
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-1718