ท่านต้องการให้เทศบาลตำบลโพงาม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 1 )
14.29%
ด้านการศึกษาเยาวชน ( 2 )
28.57%
ด้านสุขภาพและอนามัย ( 3 )
42.86%
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ( 1 )
14.29%