หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
พนักงานเทศบาล
 
 
 


นางสาวถนอม แย้มคล้าย
ปลัดเทศบาล


นายภาณุพงษ์ บุญช่วย
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางสาววัลธนิสรณ์ แสงวันทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสายฝน ผาสุขธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศยามล กุลอ้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนนทพร ม่วงศักดิ์
นิติกรชำนาญการ


นางสาวรัญชนา รุ่งเรือง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


จ.ส.อ.อำนวย ปานเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอภิรักษ์ ดิษฐี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-3126