หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
พนักงานเทศบาล
 
 
 


นางรุ่งนภา ครรธิตะวงศ์
ปลัดเทศบาล


นายภาณุพงษ์ บุญช่วย
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางสุนีย์พันธ์ ดุลยวิจารณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวรวีวรรณ์ เงินยวง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสายฝน ผาสุขธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศยามล กุลอ้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนนทพร คงคุณานันท์
นิติกรชำนาญการ


นางสาวรัญชนา รุ่งเรือง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


จ.ส.อ.อำนวย ปานเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-1718