หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้าน
ในเทศบาลตำบลโพงาม
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในชุมชนโพงาม
 
NEWS
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
เทศบาลตำบลโพงาม
 
 
สายตรงปลัด
061-838-7997
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
27(3) ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
27(5) ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 30 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
27(5) หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) สำหรับพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
26/65 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
28/65 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
25/65 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
27(1)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
27(2)หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร(พนักงานเทศบาล) [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
27(1) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(พนักงานจ้าง) [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
27(4)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 91  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
27(1,2)หลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-1718