หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ประกาศ
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้าน
ในเทศบาลตำบลโพงาม
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในชุมชนโพงาม
 
NEWS
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
เทศบาลตำบลโพงาม
 
 
สายตรงปลัด
097-921-3126
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 105  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 8 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 9 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-3126