หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  เทศบาลตำบลโพงาม
   
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
สภาพทั่วไป
 
 
 
ภูมิอากาศ
     
  ลักษณะภูมิอากาศของตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านทำให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดู คือ
 
ฤดูฝน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับ
อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นพัดมาจาก
มหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยทำให้ฝนตกชุกทั่วไป
 
ฤดูหนาว เริ่มต้นแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพล
จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดพาความหนาวเย็นมาจากประเทศจีน
เข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป
 
ฤดูร้อน เริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนเมษายน
ระยะนี้เป็นช่วงของฤดูมรสุมจึงมีลมพัดจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้
พัดปกคลุมทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
ราษฎร ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลัก ตำบลโพงามมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือ ข้าว ราษฎรบางหมู่บ้านมีอาชีพเสริม ได้แก่การเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่ เป็ด สุกร ราษฎรส่วนที่เหลือประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่อาชีพรับจ้าง ค้าขาย
ภูมิประเทศ
 
ตำบลโพงามมีพื้นที่อยู่ในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน้อยไหลผ่านซึ่งเป็นแหล่งน้ำ
ที่สำคัญในการทำการเกษตรและมีเส้นทางคมนาคมหลัก คือ ถนนชลประทานบรมธาตุ-ชันสูตร
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       
 
วัดกรุณา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดศรีดาวเรือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
วัดพร้าว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
วัดธรรมิกาวาส (วัดคังคาว) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
วัดโบสถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
วัดตึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
วัดจั่นเจริญศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
วัดท่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
การศึกษาในชุมชน
         
  ภายในเขตการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
   
โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
   
โรงเรียนวัดพร้าว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
   
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส(วัดคังคาว) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
   
โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
   
โรงเรียนวัดท่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
ศูนย์การศึกษาชุมชนตำบล ตั้งที่เทศบาลตำบลโพงาม
 
การคมนาคม
           
  ตำบลโพงามมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกันหลายเส้นทางมีถนนลาดยาง
ที่ติดระหว่างตำบลอำเภอ และจังหวัด จำนวน 1 สาย ถนนลาดยางสายบรมธาตุ
- ชันสูตร ตารางแสดงภาพ ถนนภายในเขตเทศบาล
 
ถนน คสล. จำนวน 50 สาย
 
ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 85 สาย
 
สะพาน จำนวน 20 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-1718